กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ AIS Academy จัดงานมอบรางวัลการแข่งขัน “JUMP THAILAND HACKATHON 2024” ภายใต้โจทย์ “เราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการได้อย่างไร?” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธี

งานนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 5×5 ฝ่าวิกฤตประชากรของกระทรวง พม. ที่มุ่งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย

Ais JUMP THAILAND HACKATHON 2024

ผู้ชนะเลิศและนวัตกรรมที่น่าสนใจ

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม PathSense จากมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ด้วยนวัตกรรมกระเป๋าสะพายติดกล้อง AI สำหรับคนพิการทางสายตา รองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม AUTISM จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยแพลตฟอร์มสื่อสารสำหรับผู้มีภาวะออทิสติก และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีมหลานม่า จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยเข็มขัดตรวจจับการล้มพร้อม AirBag สำหรับผู้สูงอายุ

ความร่วมมือเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่าง AIS Academy และกระทรวง พม. ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการแข่งขันเพื่อวัดขีดความสามารถของนิสิตนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงการต้นแบบที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการอย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา ผู้บริหารของ AIS กล่าวย้ำว่า AIS เชื่อในการเติบโตแบบร่วมสร้างและสำนึกสาธารณะ และยืนยันที่จะเดินหน้าตามเจตนารมณ์นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำ

โครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” นี้ จึงเป็นเสมือนไม้ขีดไฟเล็กๆ ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป